Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Errata do dokumentacji konkursowej 1_POKL_7.2.1_13

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

informuje, że z dniem 28.06.2013 r. został otwarty konkurs nr 1/POKL/7.2.1/13

na projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

obejmujące następujące typy realizowanych operacji:

1) kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;

2) staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;

3) poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej;

4) rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);

5) rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej
w tym w powrocie na rynek pracy;

6) wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie;

7) promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

8) wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej;

9) poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy;

10) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia).

 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:

od 28.06.2013 r. (piątek) od godz. 7.30  do dnia zawieszenia / zamknięcia konkursu

(w godzinach pracy urzędu: pn: 8.00-16.00; wt-pt: 7.30-15.30) w siedzibie:

Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

(Kancelaria, pokój nr 019, parter)

 

Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs. Wnioski złożone po zawieszeniu/zakończeniu naboru pozostają bez rozpatrzenia.

IOK zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w konkursie  przekroczy 100% alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

W sytuacji, gdy Instytucja Organizująca Konkurs zawiesi konkurs, a kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów zostanie rozdysponowana podczas posiedzenia Komisji Oceny Projektów, zawieszenie to będzie miało skutek tożsamy z zamknięciem konkursu.

O zawieszeniu przyjmowania wniosków oraz o zamknięciu konkursu IOK będzie informowała na stronie www.pokl.wrotapodlasia.pl.

Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 10 000 000,00 PLN[1]

W ramach niniejszej kwoty zostaną wyodrębnione dwie pule środków:

 • pula środków nr 1 w wysokości 8 000 000,00 PLN na dofinansowanie projektów skierowanych w całości do osób młodych w wieku 15-30 lat;
 • pula środków nr 2 w wysokości 2 000 000,00 PLN na dofinansowanie projektów skierowanych w całości do osób w wieku powyżej 50 r. ż. 

W ogłoszeniach rund konkursowych IP każdorazowo zawrze informację odnośnie stopnia wykorzystania poszczególnych pul środków.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone  w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ufp nie może podlegać partner/partnerzy wskazany/ni we wniosku o dofinansowanie (o ile projekt realizowany jest w partnerstwie i jednocześnie zawiera przepływy finansowe pomiędzy projektodawcą a partnerem/-ami).

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej http://www.pokl.wrotapodlasia.pl/.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok:

 • Punkt Informacji, tel. (85) 66 54 233, (85) 66 54 228, pok. 020 (parter);

email: beata.plechimowicz@wrotapodlasia.pl; izabela.lasota@wrotapodlasia.pl  

 • Referat Wdrażania Działań PO KL Wspierających Integrację Społeczną, tel. (85) 66 54 254, (85) 66 54 281, (85) 66 54 273, (85) 66 54 258, (85) 66 54 259, (85) 66 54 251, (85) 66 54 288, (85) 66 54 283 pok. 111, 112, 113, 114 (I piętro);

Poniżej zamieszono treść Erraty oraz Dokumentację konkursową 1_POKL_7.2.1_13 wraz z załącznikami uwzględniającą zmiany wskazane w Erracie.[1] kwota zawiera rezerwę finansową w wysokości 5% przeznaczoną na ewentualne negocjacje

Odwiedzin: 4811250
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.08248 5.22 MB
routeShutdown 0.00093 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00097 0.06 MB
preDispatch 0.20042 2.26 MB
postDispatch 0.27362 6.18 MB
dispatchLoopShutdown 0.43436 14.56 MB
SQL
Type Value
Executed 14 queries in: 0.073041915893555 seconds
Average query length: 0.0052172797066825 seconds
Queries per second: 191.67076641859
Longest query length: 0.043843030929565
Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
aktualnosci
content_id
2035
content_title
errata-do-dokumentacji-konkursowej-1_pokl_7-2-1_13
module
blog
controller
index
action
index
SESSION
Key Value
session_id 6fbe7hia1njtga71jm9husdet7
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1537510745
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value