Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

1.3.3 - OHP - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

Projekty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej, skierowane do młodzieży w wieku 15-25 lat kwalifikującej się do objęcia wsparciem przez OHP w tym (1):

wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez (a):

szkolenia kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i prowadzące do podwyższenia samodzielności i uzyskania zatrudnienia

-   warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału zawodowego i możliwości jego rozwoju

-   usługi poradnictwa zawodowego (z uwzględnieniem indywidualnych planów działań) oraz pośrednictwa pracy

subsydiowanie zatrudnienia młodzieży

-   organizację staży i praktyk zawodowych (przygotowania zawodowego w miejscu pracy)

-   opracowywanie i rozpowszechnianie informacji  na temat rynku pracy, w tym (b):

-   ofert i form zatrudnienia

-   możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania doświadczenia zawodowego

-          dostępu do informacji na temat  inicjatyw wspomagających młodzież w wejściu na rynek pracy

 

-       Ekspertyzy, badania i analizy diagnozujące potrzeby młodzieży w zakresie aktywizacji zawodowej oraz  badające efektywność podejmowanych form wsparcia powiązanych z konkretnymi działaniami o charakterze wdrożeniowym[1] (2)

Podnoszenie kwalifikacji kadr OHP (m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, studia i studia podyplomowe) (3[1] Przez działania wdrożeniowe należy rozumieć w szczególności opracowanie nowych lub udoskonalenie istniejących narzędzi i metod aktywizacji społecznej, programów nauczania, a także rozwiązań organizacyjnych sprzyjających inkluzji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działaniem wdrożeniowym nie są natomiast konferencje, publikacje, wizyty studyjne, a także działania informacyjno-promocyjne, które nie przyczyniają się do efektywnego wykorzystania wyników prowadzonych badań.

 

Typ beneficjentów:

Ochotnicze Hufce Pracy

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

- młodzież w wieku 15-25 lat ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków życia i pracy, kwalifikująca się objęcia wsparciem przez Ochotnicze Hufce Pracy

kadra OHP

 

 

   
  Odwiedzin: 4782333
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04316 5.22 MB
  routeShutdown 0.0009 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00094 0.06 MB
  preDispatch 0.16114 2.26 MB
  postDispatch 0.21681 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.3489 14.36 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.02436900138855 seconds
  Average query length: 0.0022153637625954 seconds
  Queries per second: 451.3931377249
  Longest query length: 0.0049440860748291
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3931'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-1-3-3
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id n7n13lbn9um3sjl1eml72npvm0
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1534276184
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value