Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

2.1.1 - Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - projekty konkursowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- wsparcie  przedsiębiorców w obszarze diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz doboru właściwej formy szkoleń do specyfiki i sposobu działania przedsiębiorstwa(1)

- wdrażanie planowania strategicznego, realizacji strategii innowacyjnych i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem(2)

- otwarte i zamknięte szkolenia, doradztwo oraz studia podyplomowe dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z określonych umiejętności w ramach poniższych obszarów tematycznych(3):

- zarządzanie kryzysowe (a)

- zarządzanie zrównoważonym rozwojem (b)

- zarządzanie wiekiem (c)

- zarządzanie zasobami ludzkimi (d)

- zarządzanie strategiczne (e)

- zarządzanie jakością (f)

- zarządzanie zmianą (g)

- zarządzanie finansami (h)

- zarządzanie ryzykiem (i)


Typ beneficjentów:

- przedsiębiorca

- podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, niebędący przedsiębiorcą

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

- Mikro, mali i średni przedsiębiorcy[1]

- pracownicy MMS przedsiębiorstw[2][1] W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) – dotyczy całego Priorytetu II, ilekroć jest mowa o przedsiębiorcy.

[2] Ilekroć w ramach Działania jest mowa o „pracownikach przedsiębiorstw”, należy przez to rozumieć (zgodnie z art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 800/2008): 1) pracowników w rozumieniu polskiego prawa pracy; 2) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy polskiego prawa; 3) właścicieli-kierowników; 4) partnerów (wspólników) prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe. 

   
  Odwiedzin: 4811073
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04268 5.22 MB
  routeShutdown 0.0009 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
  preDispatch 0.16274 2.26 MB
  postDispatch 0.21922 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.346 14.36 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.02437686920166 seconds
  Average query length: 0.0022160790183327 seconds
  Queries per second: 451.24744728297
  Longest query length: 0.0047738552093506
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3969'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-2-1-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id qjjfm75llennppr8si7uo5end5
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1537490277
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value