Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

4.1.1 - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - projekty konkursowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

Programy rozwoju uczelni, obejmujące m.in. (1):

- przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy (a)

- przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów podyplomowych (b)

- rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki (c)

- rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o  programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym) (d)

- opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy) (e)

- współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia (element obligatoryjny) (f)

- lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy  m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni (g)

- podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości kształcenia (h)

- podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe) (i)

- organizowanie staży i szkoleń w wiodących  zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie) (j)

- stypendia[1] dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki (k)

- projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni (l)

- wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności opracowanych w ramach wsparcia systemowego w Poddziałaniu 4.1.3) (m)[1] Sposób wypłacania i rozliczania stypendiów oraz ich wysokość zostaną określone przez Instytucję Pośredniczącą w ten sposób, że maksymalny limit średniomiesięcznej wysokości stypendium wynosi od 3.000 do 5.000 PLN; kwota ta w całości stanowi przychód stypendysty i nie podlega rozliczeniu – może być wydatkowana przez stypendystę na dowolny cel.

Typ beneficjentów:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

 Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- uczelnie (instytucje, kadra akademicka)

- studenci, słuchacze, doktoranci oraz inne osoby biorące udział w kształceniu

   
  Odwiedzin: 4599528
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04408 5.22 MB
  routeShutdown 0.00089 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
  preDispatch 0.1608 2.25 MB
  postDispatch 0.21561 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.34881 14.36 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.022556066513062 seconds
  Average query length: 0.0022556066513062 seconds
  Queries per second: 443.33971059224
  Longest query length: 0.0050399303436279
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3714'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-4-1-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id mt3l7t59b8498iopib30c52i30
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1508494804
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value