Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

5.1.1 - Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr - projekty systemowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych aspektach jej funkcjonowania, m.in. poprzez ekspertyzy i analizy (1)

- Usprawnianie mechanizmów koordynacji i współpracy pomiędzy jednostkami administracji rządowej (2)

- Wzmacnianie zdolności jednostek administracji rządowej w zakresie opracowywania i wdrażania programów i strategii o zasięgu ogólnopolskim/ponadregionalnym (od etapu projektowania po ewaluację) (3)

- Projekty ukierunkowane na modernizację procesów zarządzania, w tym m.in. (4):

- wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji publicznej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością (np. norma ISO) lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów (np. Powszechny Model Samooceny CAF) (a),

- wdrażanie usprawnień zarządczych w jednostkach administracji publicznej w wybranych aspektach funkcjonowania, np. obsługa klientów, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem, planowanie strategiczne (b),

- identyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta, organizacji i funkcjonowania urzędu, np. w formie sieci wymiany doświadczeń, kampanii informacyjno – promocyjnych, seminariów (c)

- Projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr m.in. poprzez (5):

- opracowanie założeń i wdrażanie systemu kształtowania wynagrodzeń w administracji rządowej oraz wartościowanie stanowisk w administracji rządowej (a),

- wsparcie dla działów kadrowo – szkoleniowych ukierunkowane na wzmocnienie ich roli jako centrów zarządzania zasobami ludzkimi (b),

- pomoc doradczą i szkoleniową w zakresie budowania i wykorzystywania narzędzi i standardów zarządzania zasobami ludzkimi w administracji rządowej (c),

- badania i oceny potrzeb szkoleniowych w administracji rządowej, w tym opracowanie planu działań w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań (d),

- szkolenia stacjonarne i na odległość kadr administracji rządowej, w tym: szkolenia ogólne, szkolenia specjalistyczne, w tym m.in. w zakresie ICT (e),

- promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji publicznej (f)

- Projekty ukierunkowane na podnoszenie  kompetencji kadr poprzez doskonalenie technik legislacyjnych poprzez szkolenia i zwiększenie dostępu do aplikacji legislacyjnej (6)

- Staże i szkolenia praktyczne w instytucjach UE oraz administracjach państw UE dla kadr administracji rządowej (7)

- Wsparcie dla administracji skarbowej w zakresie poprawy jakości oraz dostępności świadczonych przez nią usług w zakresie obsługi przedsiębiorców (8)

- Wsparcie dla państwowych jednostek organizacyjnych działających w sektorze ubezpieczeń społecznych  w zakresie poprawy jakości oraz dostępności świadczonych przez nie usług na rzecz przedsiębiorców (9)

Typ beneficjentów:

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (dla typów projektów nr 1-5;7-8)

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dla typu projektu nr 5)

- Rządowe Centrum Legislacji (dla typu projektu nr 6)

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dla typu projektu nr 9)

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy):

Między innymi:

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

- urzędy administracji rządowej

- państwowe jednostki organizacyjne działające w sektorze ubezpieczeń społecznych

- pracownicy urzędów administracji publicznej

 

   
  Odwiedzin: 4917574
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.06438 5.22 MB
  routeShutdown 0.0009 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00098 0.06 MB
  preDispatch 0.18062 2.25 MB
  postDispatch 0.2379 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.41071 14.36 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.038054704666138 seconds
  Average query length: 0.0038054704666138 seconds
  Queries per second: 262.77959815303
  Longest query length: 0.021287202835083
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-5-1-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 43mm0g2hfuvqbnqf5ioubrcab3
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548125351
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value