Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej - projekty konkursowe

Typ realizowanych operacji (projektów):

- projekty ukierunkowane na poprawę obsługi obywatela i modernizację zarządzania w administracji samorządowej obejmujące m.in. (1):

- podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej (a),

- wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji publicznej na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością (np. norma ISO) lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów (np. Powszechny Model Samooceny CAF) iw wybranych aspektach jej funkcjonowania, np. komunikacja wewnętrzna, obieg dokumentów, zarządzanie ryzykiem, planowanie strategiczne (b)

- projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr m.in. poprzez (2):

- wzmacnianie działów kadrowo – szkoleniowych jako centrów zarządzania zasobami ludzkimi w urzędach samorządu terytorialnego, w tym m.in. poprzez szkolenia w zakresie modelu i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, dofinansowanie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kadrami, opracowanie modelu i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym w zakresie: rekrutacji, wdrażania na stanowisku pracy, okresowej oceny pracowniczej, rozwoju zawodowego i motywacyjnego systemu wynagrodzeń (a),

- promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej (b),

- szkolenia ogólne i specjalistyczne (stacjonarne i na odległość) dla kadr urzędów zatrudnionych w administracji samorządowej (c),

- promowanie zasad, mechanizmów, procedur wzmacniających przejrzystość w jednostkach samorządu terytorialnego, w szczególności w formie sieci wymiany doświadczeń, kampanii informacyjno – promocyjnych, seminariów, konferencji i konkursów (d)

- projekty obejmujące wzmacnianie zdolności regulacyjnych i analitycznych, w tym m.in.(3):

- wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych (a),

- wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym (b),

- wzmocnienie komórek w urzędach odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluację polityk i strategii o zasięgu regionalnym lub lokalnym (c)

Typ beneficjentów:

wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

Między innymi:

- urzędy administracji samorządowej

- pracownicy urzędów administracji samorządowej

   
  Odwiedzin: 4917579
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.05613 5.22 MB
  routeShutdown 0.00094 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00097 0.06 MB
  preDispatch 0.16869 2.26 MB
  postDispatch 0.22613 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.37183 14.36 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.023258447647095 seconds
  Average query length: 0.0021144043315541 seconds
  Queries per second: 472.94643937142
  Longest query length: 0.0043261051177979
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-5-2-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id 2bf5gdrsj884o7rr0fili7i2j5
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548125549
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value