Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez  zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie (1)
 • organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych (2)
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy (3)
 • realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  • pośrednictwo pracy i/lub doradztwo zawodowe
  • staże/praktyki zawodowe
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
  • subsydiowanie zatrudnienia
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia) (4)
 • wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza (5)
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) (6)
 • upowszechnianie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna) (7)
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe) (8)
 • organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (9)
 • opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych (10)
 • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy (11)
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym (12)
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym poprzez tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy, połączone z konkretnymi działaniami o charakterze wdrożeniowym (13)
 • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5. 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia (14)

Typ beneficjentów: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne)
 • instytucje rynku pracy i ich pracownicy
 • podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym

 

   
  Odwiedzin: 4917404
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04042 5.22 MB
  routeShutdown 0.00088 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00091 0.06 MB
  preDispatch 0.15753 2.26 MB
  postDispatch 0.21003 5.91 MB
  dispatchLoopShutdown 0.35975 14.36 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.050758838653564 seconds
  Average query length: 0.0046144398775968 seconds
  Queries per second: 216.7110259373
  Longest query length: 0.030050039291382
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-6-1-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id gv2npftd6ns4804kd56vqoa322
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548120943
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value