Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Cel Działania: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Typ realizowanych projektów (konkursowe):

 • Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółki lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wys. stanowiącej równowartośc 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące a)finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) (1)
 • Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:

- przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu (2)

Typ beneficjentów:

 • w przypadku wsparcia bezzwrotnego: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
 • w przypadku typu operacji nr (2): podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 2 pkt.3a rozporządzenia Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm), w szczególności:

- banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe

- banki spółdzielcze

- podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek

- konsorcja powyższych podmiotów

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy) - osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w  Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

 

   
  Odwiedzin: 4917388
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04229 5.22 MB
  routeShutdown 0.0009 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00093 0.06 MB
  preDispatch 0.15387 2.25 MB
  postDispatch 0.20764 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.33469 14.36 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.02075982093811 seconds
  Average query length: 0.002075982093811 seconds
  Queries per second: 481.69972322075
  Longest query length: 0.0041592121124268
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-6-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id dmk7b53526lbndo2bn8a010732
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548120882
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value