Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - projekty systemowe

Typ realizowanych projektów:

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz kadr prowadzących pracę z rodziną,działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, w szczególności dotyczące realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej
(1)

- studia, w tym: I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie, kursy zawodowe, w tym: I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (2)
- organizowanie akcji i kampanii promocyjno -informacyjnych o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych
wykluczeniem społecznie (3)
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego poziomie regionalnym (4)

- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych) powiązanych z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi (5)

- opracowanie, koordynacja realizacji, realizacja (w zakresie przewidzianym dla Poddziałania 7.1.3 PO KL) i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (6)

- realizacja wspólnych szkoleń dla kadr pomocy społecznej i kadr prowadzących pracę z rodziną oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie współdziałania tych instytucji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczenuiem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej (7)

Wsparcie realizowane zgodnie z "Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Typ beneficjentów (systemowy) - regionalne ośrodki polityki społecznej

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej (zgodnie z definicją określoną w słowniczku terminologicznym) realizujący działania w zakresie aktywnej integracji
 • pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań (np. pracownicy księgowości)
 • pracownicy publicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich oraz w zakresie typu operacji 7)
 • przedstawiciele innych służb społecznych, (np. kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy urzędów pracy, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, asystenci rodziny) - w zakresie wspólnych szkoleń dotyczących udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej i/lub w zakresie organizacji i szkolenia wspólnych zespołów interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, przedsiębiorcy, media lokalne i regionalne (w zkresie typu operacji nr 5)
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w zakresie typów projektów nr 2, 3, 4, 5)

 

   
  Odwiedzin: 4917382
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04312 5.22 MB
  routeShutdown 0.00085 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00089 0.06 MB
  preDispatch 0.19426 2.25 MB
  postDispatch 0.24664 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.3747 14.36 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.019915819168091 seconds
  Average query length: 0.0019915819168091 seconds
  Queries per second: 502.11341625465
  Longest query length: 0.0043749809265137
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-7-1-3
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id rlidf79g8i4ne5m85caf4klve0
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548120858
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value