Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej, obejmujące nastepujące typy realizowanych operacji:

 • wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej, tj: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1)
 • działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2)
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (3)
 •  staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4)
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5)
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6)
 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7)
 • wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepelnosprawne, w tym zaburzone psychicznie (8)
 • promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (9)
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegraci zawodowej i społecznej (10)
 • poradnictwo zawodowe oraz posrednictwo pracy (11)
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia) (12)

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

- osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn zm.)

- otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze)

- instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 9)

- podmioty integracji społecznej, o których mowa w typie operacji 1 i 2 i ich pracownicy i wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 1, 2 i 9)

 

   
  Odwiedzin: 4855450
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04157 5.22 MB
  routeShutdown 0.00088 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00091 0.06 MB
  preDispatch 0.15571 2.25 MB
  postDispatch 0.20976 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.36919 14.36 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.056385278701782 seconds
  Average query length: 0.0056385278701782 seconds
  Queries per second: 177.3512560413
  Longest query length: 0.033920049667358
  Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('menu_2','/dzialanie-7-2-1.html')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-7-2-1
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id djir2hnt1081p1r61langqf065
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1542217078
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value