Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

8.1.2- Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

8.1.2- Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym (1):

- szkolenia i poradnictwa zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu (a)

- poradnictwo psychologiczne (b)

- pośrednictwo pracy (c)

- staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie (d)

- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu  u nowego pracodawcy (e)

- bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:(doradztwo oraz szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe, jednorazowy dodatek relokacyjny w wys. 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia) (f)

 • szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) (2)
 • szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa (3)
 • badania i analizy, w połączeniu z elementami wdrożeniowymi, w zakresie zmian gospodarczych w regionie, służące programowaniu działań instytucji samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników (4)

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne (1,2)
 • osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (1)
 • przedsiębiorcy (3)
 • osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) (2)
 • jednostki samorządu terytorialnego (4)

 

   
  Odwiedzin: 4530961
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04679 5.22 MB
  routeShutdown 0.00088 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00092 0.06 MB
  preDispatch 0.19945 2.25 MB
  postDispatch 0.25499 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.3885 14.35 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.060572862625122 seconds
  Average query length: 0.0060572862625122 seconds
  Queries per second: 165.09043103822
  Longest query length: 0.043170928955078
  Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-8-1-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id t5d4skdoefu5u18pfouevgu5p0
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1503365928
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value