Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłaczeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych) (1), w szczególności obejmujące:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

- doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich)

- programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: ICT, języki obce, przedsiębiorczość, nauki przyrodniczo-matematyczne

- rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz mozliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery)

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne

- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

- staże zawodowe realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne (2)

Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w Poddziałaniu 9.1.2 spełniają łącznie
następujące cechy:
1. kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
danej szkoły/placówki oświatowej i jej uczniów (szkół/placówek oświatowych i ich uczniów);
2. kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły/placówki
oświatowej i/lub rozszerzenia oferty edukacyjnej danej szkoły/placówki oświatowej (szkół/placówek
oświatowych);
3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania;

4. działania określone w programie rozwojowym przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych
określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe Ŝycie (2006/962/WE) i stanowią co najmniej
70% ogółu działań podejmowanych w projekcie;
5. zawierają elementy zgodne z polityką edukacyjną państwa i województwa.

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • szkoły oraz placówki (w rozumieniu art.2.ust.3,5 ustawy o systemie oświaty) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i ich organy prowadzące
 • uczniowie i wychowankowie szkół i placówek (w rozumieniu art.2.ust.3,5 ustawy o systemie oświaty) prowadzących kształcenie ogólne (z wyłaczeniem słuchaczy szkół dla dorosłych)
 • osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty

Projekty systemowe: programy indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych

Typ beneficjentów: organy prowadzące szkoły podstawowe

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy): uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych

 

   
  Odwiedzin: 4855667
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.07362 5.22 MB
  routeShutdown 0.00061 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00063 0.06 MB
  preDispatch 0.14453 2.25 MB
  postDispatch 0.21717 5.91 MB
  dispatchLoopShutdown 0.39091 14.36 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 10 queries in: 0.028209686279297 seconds
  Average query length: 0.0028209686279297 seconds
  Queries per second: 354.48816768087
  Longest query length: 0.0048620700836182
  Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-9-1-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id vdlt3loo969csaunfgh4lv0ib0
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1542219734
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value