Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Cel Działania: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Typ realizowanych projektów:

 1. współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie:- organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu (a), - przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, obejmującego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy (b)
 2. programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia

- doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np.: wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, niepełnosprawnych, programy prewencyjne)

- dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: ICT, języki obce, przedsiębiorczość, nauki przyrodniczo-matematyczne

- efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego

- modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących)

- współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służącą podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolnoścido zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych form nauczania - staże i praktyki zawodowe)

- wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia

- wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne

- wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych)
 • szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
 • partnerzy społeczno-gospodarczy
 • pracodawcy

 

   
  Odwiedzin: 4917392
  PERFORMANCE
  Router State Time Memory
  routeStartup 0.04066 5.22 MB
  routeShutdown 0.00087 0.06 MB
  dispatchLoopStartup 0.00091 0.06 MB
  preDispatch 0.15723 2.26 MB
  postDispatch 0.20963 5.90 MB
  dispatchLoopShutdown 0.333 14.36 MB
  SQL
  Type Value
  Executed 11 queries in: 0.02406907081604 seconds
  Average query length: 0.0021880973469127 seconds
  Queries per second: 457.01805790814
  Longest query length: 0.0047121047973633
  Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
  REQUEST PARAMS
  Key Value
  lang
  page
  dzialanie-9-2
  module
  default
  controller
  main
  action
  index
  SESSION
  Key Value
  session_id vpqk2palpmv5hj8l64oiq3gar7
  e4PageData
  Array
  (
    [lang] => pl
    [locale] => pl_PL
    [tempalte_name] => default
  )
  
  __ZF
  Array
  (
    [visitor] => Array
      (
        [ENT] => 1548120899
      )
  
  )
  
  visitor
  Array
  (
    [visited] => 1
  )
  
  GET
  Key Value
  POST
  Key Value
  COOKIE
  Key Value