Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Cel Działania: Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej

9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • kształcenie w formach szkolnych lub w formach pozaszkolnych określonych w Rozporządzeniu MEN z dn. 11 stycznia 2012 r.w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych (1)
 • programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych (2)
 • wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (3) ukierunkowane na:

- rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy

- podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty

- rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia)
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
 • szkoły policealne
 • partnerzy społeczno-gospodarczy
 • pracodawcy

9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • osoby w wieku 18-64 lat uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach

9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • osoby w wieku 18-64 lat

 

 

Odwiedzin: 4917409
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04413 5.22 MB
routeShutdown 0.00099 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00102 0.06 MB
preDispatch 0.15924 2.26 MB
postDispatch 0.21745 5.91 MB
dispatchLoopShutdown 0.3472 14.36 MB
SQL
Type Value
Executed 14 queries in: 0.026651859283447 seconds
Average query length: 0.0019037042345319 seconds
Queries per second: 525.29168232158
Longest query length: 0.0047919750213623
Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('page_836','/dzialanie-9-6.html')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
dzialanie-9-6
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id a5509tl0sdh8iu12qgb0h42ao5
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1548121097
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value