Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Raporty z badań ewaluacyjnych

Badanie miało na celu ocenę skuteczności i trafności działań realizowanych w ramach PO KL na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób starszych oraz na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy w województwie podlaskim oraz identyfikację działań w kierunku poprawy sytuacji badanej grupy w kontekście rynku pracy i zmian demograficznych.
Badanie miało na celu identyfikację pożądanych obszarów kształcenia zawodowego w województwie podlaskim w kontekście sytuacji na rynku pracy oraz sytuacji gospodarczej w regionie. Ocenę trafności i skuteczności zrealizowanych projektów w ramach Działania 9.2 w zakresie podnoszenia jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim oraz identyfikację kierunków wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020 dostosowujących kształcenie zawodowe do potrzeb gospodarki regionu.
Badanie miało na celu ocenę trafności i skuteczności interwencji w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w kontekście zidentyfikowanych problemów, potrzeb odbiorców wsparcia i potrzeb regionu oraz identyfikacja kierunków wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020 wzmacniających współpracę sektora przedsiębiorczości i sektora nauki dla wzrostu konkurencyjności regionu.
Celem badania była analiza i ocena warunków realizacji projektów partnerskich w województwie podlaskim w ramach PO KL wraz z oceną ich adekwatności w stosunku do wymagań programowych dotyczących partnerstwa. Ponadto zwrócono uwagę na mechanizmy (zewnętrzne i wewnętrzne) sprzyjające i utrudniające realizację projektów partnerskich. Oceniono wartość dodaną wynikającą z realizacji projektów oraz efektywność i zasadności ich realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.
Głównym celem badania była ocena wpływu wsparcia ramach Działania 9.4 w województwie podlaskim na dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionu i sytuacji demograficznej.
Odwiedzin: 4811052
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04292 5.22 MB
routeShutdown 0.00089 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00092 0.06 MB
preDispatch 0.15682 2.25 MB
postDispatch 0.24634 6.24 MB
dispatchLoopShutdown 0.37344 14.63 MB
SQL
Type Value
Executed 17 queries in: 0.028835773468018 seconds
Average query length: 0.0016962219687069 seconds
Queries per second: 589.54548310816
Longest query length: 0.0043051242828369
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('3969'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
ewaluacja/raporty-z-badan
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id uaiu8geifc0jgmcbho0oip2d81
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1537489322
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value