Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Informacje o programie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

W dobie gospodarki opartej na wiedzy, wiedza, kompetencje i innowacje nabierają coraz większego znaczenia w kreowaniu procesów rozwojowych, stąd w ramach pogramu wspierane będą takie przedsięwzięcia i inicjatywy jak: edukacja, zatrudnienie, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji wszystkich szczebli oraz partnerskiego państwa, promocja postaw zdrowotnych wśród osób pracujących i doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Działania podejmowane w ramach tego Programu zmierzać będą do podnoszenia i rozwijania potencjału podmiotów działających w obszarach objętych wsparciem EFS oraz upowszechniania programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną. Prowadzone będą prace mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym defaworyzowanym i doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy. Aktywizacja prowadzona będzie m.in. poprzez rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W ramach Programu wspierany będzie również rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, poprzez ponadregionalne inwestycje w doskonalenie zawodowe kadr i poprawę jakości działań wspomagających rozwój usług szkoleniowo-doradczych w przedsiębiorstwach. W szerokim zakresie zapewniona będzie pomoc skierowana do przedsiębiorstw i ich pracowników, w szczególności osób o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, w celu wzmocnienia ich potencjału i dostosowania kwalifikacji do potrzeb regionalnej strategii rozwoju - w tym zapewnione zostanie wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych.

Z uwagi na to, iż sytuacja jednostek na rynku pracy jest w dużym stopniu zdeterminowana dostępem do odpowiedniej jakości edukacji i możliwościami korzystania z jej usług, jednym z głównych kierunków działań w ramach Programu, będzie też wyrównywanie szans edukacyjnych na wszystkich etapach kształcenia. Podjęte zostaną również prace nakierowane na upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych podnoszących kwalifikacje lub uzupełniających wykształcenie w formach szkolnych bądź pozaszkolnych. Prowadzone będą również działania zmierzające do rozwoju szkół wyższych.

Działania ukierunkowane na wzmacnianie zdolności polskiej administracji m.in. do wypełniania swoich funkcji w nowoczesny i partnerski sposób, realizowane będą poprzez podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych, zwiększanie kompetencji kadr sektora publicznego oraz wspieranie i upowszechnianie współpracy pomiędzy tym sektorem a partnerami społeczno-gospodarczymi.

W zakresie realizowanych w ramach Programu działań możliwe będzie również prowadzenie profilaktyki, promocji i edukacji zdrowotnej, ukierunkowanej na ograniczenie ogólnej podatności pracowników na choroby i zapobieganie chorobom zawodowym. Działania zmierzać będą także do poprawy jakości zarządzania w ochronie zdrowia oraz podnoszenia konkurencyjności polskich pracowników medycznych, poprzez doskonalenie zawodowe kadr i racjonalne wykorzystanie ich potencjału.

Program ten stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również przed Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, kapitał ludzki i społeczny przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wspiera wzrost konkurencyjności gospodarki.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie

 • Priorytet I - Zatrudnienie i integracja społeczna
 • Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
 • Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty
 • Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka
 • Priorytet V - Dobre rządzenie

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym

 • Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 • Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
 • Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki
 • Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
 • Priorytet X - Pomoc techniczna

 

Odwiedzin: 4917414
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04269 5.22 MB
routeShutdown 0.00088 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00092 0.06 MB
preDispatch 0.17856 2.26 MB
postDispatch 0.2274 5.70 MB
dispatchLoopShutdown 0.39496 14.37 MB
SQL
Type Value
Executed 12 queries in: 0.052926540374756 seconds
Average query length: 0.0044105450312297 seconds
Queries per second: 226.72934816884
Longest query length: 0.034243822097778
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
informacje-o-programie
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id gu7j62g9kuiijmh29d2bsgidc3
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1548121337
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value