Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA ogłasza konkurs zamknięty nr 2_POKL_8.1.1_2013

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU
- INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA

z dniem 21 października 2013 r.

ogłasza konkurs zamknięty

nr 2/POKL/8.1.1/2013

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII, Działanie 8.1,

Poddziałanie 8.1.1

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 obejmujący następujące typy projektów:

 • ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa
 • doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 21 października 2013 r. do  29 listopada 2013 r.   

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać pocztą, kurierem lub osobiście w Wydziale Informacji i Promocji EFS - punkt przyjęć wniosków EFS przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15–354 Białystok.

Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek:
7.30 - 15.30. Decyduje data oraz godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu, zawierająca rezerwę w wysokości 5% na odwołania (400 000,00 zł) i 5% rezerwę na ewentualne negocjacje (400 000,00 zł), wynosi: 8 000 000,00 zł, w tym:

 • 6 000 000,00 zł na realizację projektów, w których projektodawcą jest przedsiębiorca, który samodzielnie aplikuje o wsparcie na rozwój własnych pracowników, lub też projekt adresowany jest wyłącznie
  do konkretnego przedsiębiorcy/ przedsiębiorców określonych (wymienionych z nazwy) we wniosku
  o dofinansowanie - podkonkurs 2/POKL/8.1.1/1/2013;
 • 2 000 000,00 zł na realizację pozostałych projektów – podkonkurs nr 2/POKL/8.1.1/2/2013.

Kwota środków możliwych do zakontraktowania może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro
oraz wyczerpanie dostępnej alokacji.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
na podstawie art. 207 ust. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 oraz na stronie internetowej www.pokl.up.podlasie.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (085) 74 97 247 lub drogą
e-mailową: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl.

Odwiedzin: 4917467
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04707 5.22 MB
routeShutdown 0.00106 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.0011 0.06 MB
preDispatch 0.15981 2.26 MB
postDispatch 0.21283 5.82 MB
dispatchLoopShutdown 0.33445 14.32 MB
SQL
Type Value
Executed 9 queries in: 0.023081541061401 seconds
Average query length: 0.002564615673489 seconds
Queries per second: 389.92197167677
Longest query length: 0.0050520896911621
Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
konkursy
content_id
2120
content_title
wojewodzki-urzad-pracy-w-bialymstoku---instytucja-posredniczaca-ii-stopnia-oglasza-konkurs-zamkniety--nr-2_pokl_8-1-1_2013
module
blog
controller
index
action
index
SESSION
Key Value
session_id 1t28vhtvp1vvfnfrtelhm5hdb6
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1548123212
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value