Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu 1_POKL_8.1.2_2012

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU
- INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA

z dniem 31 stycznia 2014 r.

ogłasza konkurs zamknięty

nr 1/POKL/8.1.2/2014

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII, Działanie 8.1,

Poddziałanie 8.1.2

Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

obejmujący następujący typ projektów:

 • wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem
  z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących m.in.:

-      szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu),

-      poradnictwo psychologiczne,

-      staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,

-      subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,

-      bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:

 1.                  i.   doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy
  i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 2.                 ii.   przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN
  na osobę,
 3.                iii.   wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/ do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
  o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu),

-      jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie
w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia,

-      studia podyplomowe,

Projekty mogą być skierowane wyłącznie do pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego konkursu, zawierająca rezerwę w wysokości 5% na odwołania (208 330,00 zł) i 5% rezerwę na ewentualne negocjacje (208 330,00 zł), wynosi: 4 166 600,00 zł, w tym:

 • podkonkurs 1/POKL/8.1.2/1/2014 - na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie podregion białostocki (powiat białostocki, powiat m. Białystok, powiat sokólski) - wyodrębniona alokacja w wysokości 50 % alokacji ogółem – 2 083 300,00 zł;
 • podkonkurs 1/POKL/8.1.2/2/2014 - na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie podregion łomżyński (powiat bielski, powiat hajnowski, powiat kolneński, powiat łomżyński, powiat m. Łomża, powiat siemiatycki, powiat wysokomazowiecki, powiat zambrowski) - wyodrębniona alokacja w wysokości 30 % alokacji ogółem – 1 249 980,00 zł;
 • podkonkurs 1/POKL/8.1.2/3/2014 - na realizację projektów skierowanych do osób zamieszkujących wyłącznie podregion suwalski (powiat augustowski, powiat grajewski, powiat moniecki, powiat sejneński, powiat suwalski, powiat m. Suwałki) - wyodrębniona alokacja w wysokości 20 % alokacji ogółem –
  833 320,00 zł.

Kwota środków możliwych do zakontraktowania może ulec zmianie ze względu na wahania kursu euro
oraz wyczerpanie dostępnej alokacji.

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 31 stycznia 2014 r. do  7 marca 2014 r.   

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać pocztą, kurierem lub osobiście w Wydziale Informacji i Promocji EFS - punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15–354 Białystok.

Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek:
7.30 - 15.30. Decyduje data oraz godzina wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22 oraz na stronie internetowej www.pokl.up.podlasie.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (085) 74 97 247 lub drogą
e-mailową: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl.

Odwiedzin: 4917448
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.0425 5.22 MB
routeShutdown 0.00095 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00098 0.06 MB
preDispatch 0.15501 2.26 MB
postDispatch 0.20911 5.83 MB
dispatchLoopShutdown 0.32843 14.33 MB
SQL
Type Value
Executed 9 queries in: 0.021549701690674 seconds
Average query length: 0.0023944112989638 seconds
Queries per second: 417.63919191025
Longest query length: 0.0044338703155518
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
konkursy
content_id
2180
content_title
ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-1_pokl_8-1-2_2012
module
blog
controller
index
action
index
SESSION
Key Value
session_id gu5ihhhc4r426vphbdkd73iuj0
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1548122503
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value