Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Najczęściej popełniane błędy

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach PO KL

DIAGNOZA PROBLEMÓW

 • Wskazanie danych nieaktualnych czy też nieadekwatnych – odnoszących się do innego obszaru niż realizacja projektu (najczęściej całej Polski lub całego województwa).
 • Brak danych potwierdzających konkretne problemy.
 • Brak jest analizy/interpretacji danych, które są najczęściej podane w procentach  (brak podania liczby od jakiej należy liczyć procent).
 • Brak wskazania na źródła pozyskania danych.
 • Diagnoza sytuacji problemowej często jest powierzchowna, hasłowa.
 • Wykazywanie problemów, na które nie ma odpowiedzi w celach projektu.
 • Wnioskodawcy w opisie sytuacji problemowej bardzo często powołują się na badania własne, lecz nie opisują metodologii tych badań, nie charakteryzują badanej grupy, nie opisują sposobu analizy wyników badania.

CELE PROJEKTU

 • Cele projektów bardzo często są faktycznie działaniami zaplanowanymi w projekcie,
 • Cele nie spełniają kryteriów SMART (najczęściej nie są mierzalne).
 • Brak powiązania celów projektu ze zdiagnozowanymi problemami.
 • Cele szczegółowe są często powtórzeniem celu głównego – cel główny zbytnio rozbudowany.
 • Brak wskaźników mierzących efektywność wsparcia (np. liczba uczniów, którzy podniosą swoje umiejętności z zakresu języka obcego itp.). Zakłada się jedynie pomiar wskaźników odnoszących się do wielkości wsparcia (np. liczba uczniów uczestniczących w zajęciach dodatkowych).
 • Nieadekwatność wskaźników do założonych celów.
 • Brak wskazania obowiązkowych, podanych w dokumentacji konkursowej wskaźników pomiaru celu.

GRUPA DOCELOWA

 • Niewystarczający opis grupy docelowej.
 • Brak uzasadnia (lub niewystarczające uzasadnienie) wyboru grupy docelowej.
 • Opis sposobu rekrutacji bardzo często nie zawiera kryteriów rekrutacji i/lub narzędzi ich weryfikacji.
 • Brak uzasadnienia dlaczego takie a nie inne kryteria rekrutacji zostały wybrane.
 • Brak związku kryteriów z diagnozą np. preferowanie osób niezamożnych, gdzie nie ma o nich mowy w diagnozie problemów.
 • Duża uwaga skupiona przy rekrutacji jedynie na działaniach informacyjno-promocyjnych.
 • Brak wskazania postępowania w dwóch skrajnych przypadkach – nadmiar czy też brak chętnych do uczestnictwa w projekcie.
 • Wskazanie kryteriów ale ich nie skonkretyzowanie np. „preferowanie osób z niskimi kwalifikacjami... „ – z niskimi to znaczy z jakimi?

DZIAŁANIA

 • Brak spójności między częściami wniosku polegająca na zaplanowaniu działań i celów, które nie odnoszą się do zdiagnozowanych problemów i potrzeb, lub braku działań realizujących niektóre cele szczegółowe.
 • Brak spójności opisu działań z zaplanowanym budżetem i harmonogramem.
 • Brak wskazania osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.
 • Nieprecyzyjnie określone produkty, które będą wytworzone w ramach zadań.

ODZIAŁYWANIE

 • Błędnie wybrane z listy oczekiwane efekty PO KL niezgodne z informacją wskazaną w dokumentacji konkursowej.
 • Błędne uzasadnienie wpływu w jaki sposób zrealizowane cele przyczynią się do osiągnięcia założonych efektów.
 • Brak opisu wartości dodanej lub błędne wskazanie na dodatkowe rezultaty/produkty, które są faktycznie założone w ramach projektu.

POTENCJAŁ PROJEKTODAWCY

 • Brak wskazania realizacji podobnych przedsięwzięć.
 • Brak szerszych informacji na temat realizowanych podobnych projektów (czy założone rezultaty osiągnięto, wartość projektu, liczebność grupy docelowej, okresu realizacji projektu).
 • Brak opisu potencjału technicznego oraz kadrowego realizatora projektu.
 • Brak uzasadnienia zlecania części zadań na zewnątrz.
 • Brak opisu roli podmiotów zewnętrznych, którym zadania będą zlecane.
 • Nie uwzględnianie w opisie potencjału partnerów projektu oraz brak opisu jego udziału w projekcie.

OPIS ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

 • Nadmiernie rozbudowana kadra obsługująca projekt.
 • Zbyt wysokie stawki, nie adekwatne do zakresów obowiązków oraz do skali projektu.
 • Przedstawione zakresy obowiązków często są ogólne, niekonkretne, w wielu przypadkach się pokrywają.
 • Brak opisu zakresów obowiązków osób, które są umiejscawiane w kosztach pośrednich.
 • Brak opisu uzasadnienia dla przyjętej struktury zarządzania projektem.
 • Brak opisu struktury zarządzania projektem w kontekście struktury zarządzania Wnioskodawcy.

BUDŻET I HARMONOGRAM

 • Okres realizacji projektu często nadmiernie rozciągnięty w czasie.
 • Ujmowanie w harmonogramie poszczególnych zakupów, planowanych kosztów zamiast poszczególnych etapów.
 • Budżet nie zawsze jest spójny z opisem działań. Często występują wydatki, o których nic nie jest wspomniane w opisie działań.
 • Brak wymiaru godzinowego pracy personelu w zarządzaniu projektem.
 • Nadużywanie części wniosku, która mieści się za szczegółowym budżetem do wyjaśniania kwestii niekoniecznie dotyczących wysokości kosztów.
 • Nie zaznaczanie wydatków kwalifikujących się jako cross-financing z uwagi na ponoszenie go z wkładu własnego.
 • Błędne zaznaczanie zadań zleconych.
 • Nieracjonalne określanie jednostek miary.
 • Uogólnianie opisów pozycji.
 • Brak uzasadnienia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.
Odwiedzin: 4855663
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.05247 5.22 MB
routeShutdown 0.00116 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.0012 0.06 MB
preDispatch 0.19887 2.25 MB
postDispatch 0.25352 5.70 MB
dispatchLoopShutdown 0.46834 14.38 MB
SQL
Type Value
Executed 12 queries in: 0.022698879241943 seconds
Average query length: 0.0018915732701619 seconds
Queries per second: 528.66046257589
Longest query length: 0.0046310424804688
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4023'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
najczesciej-popelniane-bledy
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id dhdf6gc59m0nhvm4kmhc217iv0
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1542219598
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value