Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Najczęściej zadawane pytania

Ogranicz wyświetlane wpisy tylko do zaznaczonych działań. Jeśli nie zaznaczysz żadnego punktu pokazane zostaną wszystkie wpisy.
odznacz wszystkie zaznacz wszystkie

PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna


PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV Szkolnictwo wyższe i nauka
PRIORYTET V Dobre rządzenie


PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarkiPRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachCzy możliwe jest objęcie projektem innowacyjnym grupy docelowej, której nie zdefiniowano w Szczegółowym Opisie Priorytetów w PO KL?

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL projekty innowacyjne realizowane są w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL i Tematów dla projektów innowacyjnych, a nie Działań /Poddziałań zdefiniowanych w SzOP PO KL. Oznacza to, że nie ma podstaw do weryfikacji zgodności grupy docelowej projektów innowacyjnych z katalogiem określonym dla danego Działania /Poddziałania SzOP.

Weryfikacji podlega jednak fakt, czy objęcie danej grupy docelowej projektem mieści się w wymienionych w SzOP grupach docelowych dla danego Priorytetu, mieści się w zakresie danego Priorytetu i przyczynia się do realizacji jego celów.

Jeśli dana grupa docelowa projektu innowacyjnego mieści się w SzOP dla danego Priorytetu, nie ma co do zasady wątpliwości, że może zostać objęta wsparciem. Jeśli natomiast dana grupa docelowa nie występuje w SzOP w danym Priorytecie, to znaczy, że nie może zostać objęta wsparciem.

Dodatkowo należy pamiętać, że projekty innowacyjne są finansowane w ramach EFS i muszą być zgodne z obszarem interwencji EFS określonym w rozporządzeniu nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. Oznacza to, że np.: w Priorytecie VII nacisk położony jest na integrację społeczną, ale w powiązaniu z rynkiem pracy, co przekłada się na wsparcie osób w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata) zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czy istnieją wytyczne, co do sposobu przeprowadzenia przez Beneficjenta zewnętrznej ewaluacji projektu (wybór firmy, zakres ewaluacji etc.), czy leży to tylko w gestii Beneficjenta?

W projekcie innowacyjnym testującym obowiązkowa jest ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego oraz ewaluacja projektu. W przypadku ewaluacji projektu nie jest narzucone, czy ewaluacja projektu ma być ewaluacją wewnętrzną czy zewnętrzną. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie PO KL w kwestii projektu innowacyjnego testującego jedynie wskazuje, że „należy wskazać działania, jakie będą prowadzone w celu ewaluacji projektu. Konieczne jest zdefiniowanie jej celów i kryteriów oraz kluczowych pytań, na które ma ona odpowiedzieć, a także wskazanie i scharakteryzowanie planowanych do zastosowania metod i technik badawczych. Należy także wskazać, w jaki sposób ewaluacja zostanie zorganizowana”.

Zgodnie z zaleceniami Instrukcji do wniosku w przypadku ewaluacji zewnętrznej produktu należy położyć nacisk na dwa kryteria – skuteczność (czy produkt jest skuteczny, czy jego stosowanie przynosi zakładane wyniki) oraz efektywność (czy produkt przynosi zakładane efekty przy zakładanych kosztach, czy koszty nie mogłyby być niższe dając porównywalne efekty) – „Z punktu widzenia specyfiki projektów innowacyjnych testujących szczególne znaczenie ma ewaluacja produktu finalnego, prowadzona bezpośrednio po zakończeniu jego testowania. W tym przypadku ewaluacja powinna przede wszystkim zmierzać do udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, czy faktycznie wypracowany produkt jest lepszy, bardziej skuteczny i bardziej efektywny kosztowo od podejść stosowanych dotychczas”.

Ponadto moment zlecenia ewaluacji zewnętrznej produktu finalnego zależy od Beneficjenta, jednak sama ewaluacja zewnętrzna powinna być prowadzona bezpośrednio po zakończeniu testowania.

Wskazówki i zalecenia odnośnie przygotowania, przeprowadzenia, analizy wyników i wdrożenia rekomendacji z ewaluacji w ramach PO KL można też znaleźć w podręczniku „Ewaluacja krok po kroku czyli zalecenia IZ w zakresie prowadzenia ewaluacji w ramach PO KL”. Podręcznik został wydany przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Przydatna może okazać się również strona internetowa www.ewaluacja.gov.pl.

Czy osoby biorące udział w testowaniu produktu w ramach projektu innowacyjnego należy uwzględnić w Formularzu PEFS?

Jeśli osoby biorące udział w testowaniu (zarówno użytkownicy jak i odbiorcy produktu) obejmowane są w tym czasie konkretnym wsparciem, to muszą zostać ujęte w formularzu PEFS. Mogą to być np.: warsztaty czy szkolenia, w trakcie których pracownicy zapoznają się z nowym narzędziem i nauczą się, jak z niego korzystać w pracy.

Jakie wydatki ponoszone przez Projektodawcę należy potraktować jako odpowiadające prawidłowo zrealizowanej części projektu w sytuacji, gdy projektodawca nie przedłoży do walidacji produktu finalnego lub IOK wyda negatywną decyzję co do walidacji?

Są to kwestie, które każdorazowo należy rozstrzygać w sposób indywidualny, dlatego nie jest możliwe podanie katalogu wydatków, które należy uznać za niekwalifikowalne. Można wyróżnić 2 zasadnicze sytuacje:

1. Jeśli Projektodawca nie przedłożył produktu do walidacji lub uzyskał negatywną walidację z przyczyn nieleżących po jego stronie, czyli w sytuacji, na którą wskazują Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej, a która dotyczy wypracowania produktu, który po testach okazał się nieskuteczny - wówczas istnieją przesłanki do tego, by koszty co do zasady uznać za kwalifikowalne (oczywiście pod warunkiem, iż spełniają inne wymogi).

2. Jeśli Projektodawca nie przedłożył produktu do walidacji lub uzyskał negatywną walidację z przyczyn leżących po jego stronie, czyli w sytuacji, na którą wskazują Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej, a która dotyczy błędów wynikających z zarządzania projektem (np.: produkt po testach nie został opracowany albo jest niskiej jakości lub stwierdza się, że testy zostały przeprowadzone w sposób nierzetelny itd.) - wówczas wydatki mogą zostać uznane za niekwalifikowalne, przy czym należy przeanalizować, których wydatków to dotyczy. Decyzja należy do IOK jako strony umowy, której obowiązkiem jest przeanalizowanie tych kwestii w odniesieniu do zadań merytorycznych, kosztów zarządzania i innych.

 

Jak i czy planować działania projektowe podczas ostatniej części I etapu realizacji projektu innowacyjnego, czyli przekazania strategii wdrażania projektu do opinii Sieci Tematycznej?

Projekt innowacyjny testujący jest realizowany w dwóch etapach. Etap I czyli etap przygotowania kończy się opracowaniem strategii wdrażania projektu innowacyjnego. Negatywna ocena strategii skutkuje rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.
W trakcie prac nad harmonogramem, w okresie przekazania strategii wdrażania do zaopiniowania przez Sieć Tematyczną, należy zaplanować minimum 28 dni roboczych na tzw. przerwę techniczną w realizacji projektu innowacyjnego w taki sposób, aby w tym okresie nie podejmować działań zasadniczych z punktu widzenia projektu. Ten czas powinien zostać również uwzględniony w budżecie projektu, poprzez finansowanie tylko zadań związanych z obsługą projektu i kosztami administracyjnym np.: koszty utrzymania biura projektowego.
Taki sposób postępowania jest zalecany ze względu na ograniczenie ryzyka ponoszenia kosztów przez Beneficjenta w przypadku negatywnej oceny strategii wdrażania projektu lub zalecenia przez Sieć Tematyczną takich zmian, które doprowadzą do konieczności wprowadzenia modyfikacji w dalszym etapie realizacji projektu.

Odwiedzin: 4648550
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.08633 5.22 MB
routeShutdown 0.00092 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00095 0.06 MB
preDispatch 0.16322 2.25 MB
postDispatch 0.39089 6.29 MB
dispatchLoopShutdown 0.57776 14.70 MB
SQL
Type Value
Executed 15 queries in: 0.19566011428833 seconds
Average query length: 0.013044007619222 seconds
Queries per second: 76.663555342177
Longest query length: 0.057054042816162
Longest query: INSERT IGNORE INTO cache_tags (tag,uri) VALUES ('faq_1','/pomoc,2.html'),('faq_item_116','/pomoc,2.html'),('faq_item_115','/pomoc,2.html'),('faq_item_114','/pomoc,2.html'),('faq_item_113','/pomoc,2.html'),('faq_item_112','/pomoc,2.html')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
pomoc
content_page_num
2
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id 49talmrdrddh75b2g1ctlkoqs3
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1511297030
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value