Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Najczęściej zadawane pytania

Ogranicz wyświetlane wpisy tylko do zaznaczonych działań. Jeśli nie zaznaczysz żadnego punktu pokazane zostaną wszystkie wpisy.
odznacz wszystkie zaznacz wszystkie

PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna


PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV Szkolnictwo wyższe i nauka
PRIORYTET V Dobre rządzenie


PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarkiPRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachCzy uczestnik projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, posiadający we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej kilka przedmiotów działalności zgodnie z PKD, w tym również w zakresie transportu towarów, może uzyskać środki na nabycie pojazdu wykorzystywanego w ramach prowadzenia pozostałych działalności, niezwiązanych z transportem towarów?

Ze względu na etapy pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorczości, gdzie w pierwszej kolejności składany jest wniosek na otrzymanie wsparcia finansowego a następnie dokonywana jest rejestracja działalności, uczestnik projektu, którego wniosek został pozytywnie oceniony, nie powinien we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (dawniej: Ewidencji Działalności Gospodarczej) uwzględniać działalności dotyczącej transportu towarów. Wynika to z zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z którym nie jest dopuszczalne przyznanie podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego. Zamiar uruchomienia działalności gospodarczej w sektorze Transportu Drogowego powinien być Beneficjentowi znany wcześniej i wzięty pod uwagę podczas prac Komisji Oceny Wniosków.

W przypadku, gdyby uczestnik projektu dokonał takiego wpisu, dla zachowania zgodności z przepisami wym. Rozporządzenia, należy zażądać od niego zmian w dokumentach rejestracyjnych, które w sposób jednoznaczny wskazywać będą na prowadzenie działalności poza sektorem transportu drogowego. Do dnia przedstawienia właściwych dokumentów pomoc publiczna nie powinna być uczestnikowi projektu przyznana (tj. nie powinna być zawarta umowa na otrzymanie wsparcia finansowego).

Przygotowując wniosek w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w jaki sposób należy wykazać, że dana inicjatywa ma charakter oddolny? Jak to udokumentować?

Społeczność lokalna może artykułować swoje potrzeby poprzez: spotkania mieszkańców, podczas których omawiane będą potrzeby i podstawowe kierunki działania, konsultacje społeczne, wykorzystanie istniejących lub tworzenie nowych forów lokalnych organizacji pozarządowych, realizacja ankiety poprzez lokalne media itp.

Inicjatywa lokalna powinna wynikać z wewnętrznej potrzeby społeczności lokalnej, mającej służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego i zdefiniowanego przez tę społeczność lub służyć pobudzeniu jej aktywności, polegającej na zwiększeniu inwencji oraz własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów objętych danym Działaniem.

Społeczność lokalna może artykułować swoje potrzeby poprzez:

 • spotkania mieszkańców omawiające potrzeby i podstawowe kierunki działania lub inną formę konsultacji społecznych;
 • wykorzystanie istniejących lub tworzenie nowych forów lokalnych organizacji pozarządowych;
 • stosowanie metody centrum aktywności lokalnej;
 • realizację ankiety poprzez lokalne media;
 • zaangażowanie jednostek pomocniczych samorządu gminnego w proces przygotowania i konsultacji projektu.

W punkcie 3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu należy zawrzeć informacje w zakresie:

 • odbytych spotkań z obywatelami w trakcie których omawiano kwestię potrzeby społeczności lokalnej/projektu (liczba spotkań, liczba uczestników, wpływ spotkań na projekt);
 • stanowiskach przedstawicieli jednostek pomocniczych gmin (sołectwa, dzielnice, osiedla i inne) wspierających projekt lub deklarujących udział w projekcie (nazwy organów i jednostek i rodzaj deklaracji wsparcie/uczestnictwo);
 • informacji o podmiotach i instytucjach deklarujących zamiar współuczestnictwa lub współpracy w realizacji projektu (nie chodzi tu o formalne partnerstwo).
Czy beneficjent realizujący projekt na podstawie kwot ryczałtowych lub stawek jednostkowych ma obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu?

Nie, w przypadku, gdy cały projekt jest rozliczany za pomocą kwot ryczałtowych / stawek jednostkowych. W takiej sytuacji beneficjent nie ma również obowiązku gromadzenia faktur i innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki na potrzeby ewidencyjno-rozliczeniowe, ani opisywania dokumentów księgowych pod kątem realizowanego projektu.

Jak należy rozumieć termin złożenia wniosku o płatność?

Od dnia 1 stycznia 2011 r. za termin złożenia wniosku o płatność uznaje się termin nadania przedmiotowego dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego, chyba że umowa z beneficjentem wyraźnie określa inny termin złożenia wniosku o płatność.

Poprzez operatora publicznego należy rozumieć operatora, którego usługi są powszechnie dostępne na rynku. Beneficjent zatem ma możliwość wysłania wniosku o płatność przy pomocy operatora pocztowego, bez ograniczania do jednego operatora, tj. Poczty Polskiej. Tym samym pojęcia operatora, o którym mowa w Zasadach finansowania PO KL nie należy rozumieć jedynie jako Poczty Polskiej, zgodnie z treścią art. 3 pkt 12 oraz art. 46 ust 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.). Wniosek o płatność nadany w terminie przez beneficjenta za pośrednictwem firmy kurierskiej jest traktowany jako złożony w terminie. Jednocześnie beneficjent, wysyłając wnioski o płatność do właściwej instytucji, powinien dokonać tego w sposób umożliwiający potwierdzenie daty nadania (np. listem poleconym) w celu uniknięcia wątpliwości dotyczących nieterminowego nadania przedmiotowego dokumentu i konsekwencji w postaci naliczania odsetek zgodnie z art.189 ust. 3 UFP.

Czy możliwe jest składanie projektów w partnerstwie OPS i PCPR? W ramach jakiego Poddziałania składane są projekty, w których PCPR pełni rolę lidera a OPS-y partnerów – w 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej czy w 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie?

Tak, można składać takie projekty. Poddziałanie, do którego złożony jest wniosek zależy od tego, kto jest liderem partnerstwa OPS czy PCPR. Jeśli liderem partnerstwa jest PCPR to właściwym będzie Poddziałanie 7.1.2.

 

Jak wygląda oddelegowanie do zadania pracownika socjalnego ośrodka, który jest zatrudniony na cały etat? Czy jego wynagrodzenie będzie miało charakter uznaniowy czy wg zasad dotychczasowych (taka sama pensja)? Czy oddelegowanie może być w 100%?

Pracownik socjalny wynagradzany jest zgodnie z zasadami instytucji, w której jest zatrudniony. Wynagrodzenie pracownika socjalnego, który realizuje zadania na rzecz aktywnej integracji w ramach projektu systemowego może być wkładem własnym beneficjenta realizującego projekt systemowy. Szczegółowe wytyczne dotyczące wkładu własnego i wynagradzania pracowników zawarte są w Systemie realizacji PO KL 2007 – 2013, w części Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL 2007 – 2013.

 

Jeśli instytucja chce złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.2.1 i w ramach projektu utworzyć klub integracji społecznej, to czy w momencie składania wniosku musi posiadać pomieszczenie przeznaczone na ten klub czy może go zagwarantować na późniejszym etapie, po rozstrzygnięciu konkursu?

Typ projektu: wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej polega na udzielaniu pomocy w różnych formach na tworzenie podmiotów integracji społecznej. Projektodawca we wniosku o dofinansowanie musi wykazać cel i zasadność wydatkowania pozyskanych środków. Nie ma formalnego wymogu posiadania lokalu w momencie składania wniosku. Należy jednak pamiętać, że bez odpowiedniego uzasadnienia wniosek może być nisko oceniony ze względu na np. brak odpowiednich gwarancji pozyskania lokalu w trakcie realizacji projektu.

Jak należy rozumieć (w Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) pojęcie instytucje pomocy i integracji społecznej? Jakiego rodzaju instytucje samorządowe wchodzą w zakres tego pojęcia, czy mieszczą się w nim również organizacje pozarządowe?

Instytucje pomocy i integracji społecznej należą do sektora publicznego oraz pozarządowego. Sektor publiczny reprezentują w gminach ośrodki pomocy społecznej, na poziomie powiatu są to powiatowe centra pomocy rodzinie, a na poziomie województwa regionalne ośrodki polityki społecznej.

Sektor pozarządowy reprezentują te organizacje pozarządowe, których działalność związana jest z integracją i pomocą społeczną oraz usługami społecznymi.  Podstawą do określenia rodzaju działalności organizacji jest statut lub inny dokument świadczący o rodzaju prowadzonej działalności.

Zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są to: jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn.zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Jakie materiały dydaktyczne są możliwe do zakupu w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego?

Przez materiały dydaktyczne w ramach Działania 9.2 należy rozumieć wszelkie elementy wyposażenia szkoły lub placówki oświatowej, które są wykorzystywane w procesie kształcenia uczniów lub słuchaczy. Tym samym zakres materiałów dydaktycznych może być znacznie szerszy niż zakres kosztów cross-financingu. Przykładem materiałów dydaktycznych kwalifikujących się jako cross-financing może być zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego zgodnie ze współczesnymi standardami rynku pracy czy zakup sprzętu komputerowego służącego kształceniu uczniów. Przykładem materiałów dydaktycznych nie będących kosztem objętym cross-financingiem może być zakup podręczników szkolnych.

Przedstawiona powyżej szeroka definicja materiałów dydaktycznych oznacza, że ich łączny koszt w ramach projektu może przekraczać próg 10% kosztów projektu, przy czym w przypadku kosztów objętych cross-financingiem zastosowanie mają ogólne zasady i limity określone w Wytycznych MRR w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Należy również pamiętać, iż formą wsparcia przewidzianą w ramach Działania 9.2 są programy rozwojowe służące podnoszeniu jakości kształcenia w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Tym samym zakup materiałów dydaktycznych powinien stanowić jedynie element ww. programów rozwojowych, związany z zapewnieniem niezbędnej bazy technodydaktycznej dla pozostałych działań dydaktycznych (modyfikacja programów nauczania, dodatkowe zajęcia, staże i praktyki u pracodawców, doradztwo zawodowe) podejmowanych w ramach programu rozwojowego.

Czy uczniowie liceum profilowanego, które w programie nauczania ma przedmioty zawodowe, mogą być beneficjentami ostatecznymi projektu w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego?

Liceum profilowane nie może stanowić grupy docelowej dla Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. W odniesieniu do szkół, grupę docelową mogą stanowić te szkoły kształcące zawodowo, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. Licea profilowane mogą natomiast stanowić grupę docelową dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic           w jakości usług edukacyjnych.

 

Odwiedzin: 4917570
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.05953 5.22 MB
routeShutdown 0.00093 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00096 0.06 MB
preDispatch 0.20049 2.25 MB
postDispatch 0.45443 6.32 MB
dispatchLoopShutdown 0.69843 14.72 MB
SQL
Type Value
Executed 15 queries in: 0.028759002685547 seconds
Average query length: 0.0019172668457031 seconds
Queries per second: 521.57580580979
Longest query length: 0.0044240951538086
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
pomoc
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id 1jdg5t7gjbnnpqd4kn9ijirlv0
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1548125178
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value