Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

W ramach Priorytetu realizowane będą następujące Działania:

Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez  zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie (1)
 • organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych (2)
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy (3)
 • realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  • pośrednictwo pracy i/lub doradztwo zawodowe
  • staże/praktyki zawodowe
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
  • subsydiowanie zatrudnienia
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia) (4)
 • wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza (5)
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym w szczególności osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) (6)
 • upowszechnianie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna) (7)
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe) (8)
 • organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (9)
 • opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych (10)
 • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy (11)
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym (12)
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym poprzez tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy, połączone z konkretnymi działaniami o charakterze wdrożeniowym (13)
 • jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5. 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia (14)

Typ beneficjentów: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne)
 • instytucje rynku pracy i ich pracownicy
 • podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym

6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Typ realizowanych projektów:

 • projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia obejmujące:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy

- szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla pracowników publicznych służb zatrudnienia wykonujących zadania związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych-zgodnie z długofalowymi kierunkami kształcenia określonymi przez wojewódzki urząd pracy na podstawie analizy potrzeb oraz specyfiki problemów występujących na terenie regionu (1)

 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie:

- przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż

- przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych

- migracji zarobkowych na terenie regionu

powiązanych z konkretnymi działaniami o charakterze wdrożeniowym (2)

Typ beneficjentów (projektodawcy):

 • powiatowe urzędy pracy
 • wojewódzkie urzędy pracy w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

          i/lub odpowiednio inne departamenty merytoryczne wojewódzkiego urzędu pracy, zgodnie z zakresem kompetencji)

Grupy docelowe to powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz pracownicy tych placówek.

6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych - projekty systemowe

Typ realizowanych projektów:

- instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69,poz. 415 , z późn. zm.),finansowane ze środków Funduszu Pracy, obejmujące następujące formy wsparcia:

 • szkolenia
 • staże
 • przygotowanie zawodowe dorosłych
 • prace interwencyjne
 • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związe z podjęciem działalności gospodarczej

Typ beneficjentów (systemowy) - powiatowe urzędy pracy

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy) - osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ((Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.)

Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Cel Działania: Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Typ realizowanych projektów (konkursowe):

 • Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółki lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wys. stanowiącej równowartośc 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące a)finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) (1)
 • Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, polegającej na komercjalizacji wiedzy naukowej i technologii) obejmujące:

- przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność w ramach danego projektu (2)

Typ beneficjentów:

 • w przypadku wsparcia bezzwrotnego: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
 • w przypadku typu operacji nr (2): podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej w rozumieniu art. 2 pkt.3a rozporządzenia Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1598, z późn. zm), w szczególności:

- banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe

- banki spółdzielcze

- podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek

- konsorcja powyższych podmiotów

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy) - osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w  Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Działanie 6.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich- Realizacja Działania nie będzie kontynuowana od 1 stycznia 2012 r.


Odwiedzin: 4917420
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04238 5.22 MB
routeShutdown 0.00087 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00091 0.06 MB
preDispatch 0.15766 2.25 MB
postDispatch 0.21879 5.93 MB
dispatchLoopShutdown 0.37826 14.39 MB
SQL
Type Value
Executed 16 queries in: 0.054510831832886 seconds
Average query length: 0.0034069269895554 seconds
Queries per second: 293.51964484878
Longest query length: 0.034317016601562
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
priorytet-6
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id 3rpoprodoo8epujt0vgnd22gu7
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1548121475
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value