Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej

W ramach Priorytetu realizowane będą następujące Działania:

 • Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Cel działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe

Typ realizowanych projektów:

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej (1).

Wsparcie realizowane zgodnie z "Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Typ beneficjentów (systemowy) - ośrodki pomocy społecznej

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • osoby spełniające łącznie trzy warunki

- korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej

- wiek aktywności zawodowej (15-64 lata)

- niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn zm.)

- otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu)

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy, w tym asystenci rodziny (w zakresie upowszechniania pracy socjalnej)

7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - projekty systemowe

Typ realizowanych projektów:

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej (1).

Wsparcie realizowane zgodnie z "Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Typ beneficjentów (systemowy) - powiatowe centra pomocy rodzinie

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • osoby spełniające łącznie trzy warunki

- korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej

- wiek aktywności zawodowej (15-64 lata)

- niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn zm.)

- otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu)

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy, w tym asystenci rodziny (w zakresie upowszechniania pracy socjalnej)

7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - projekty systemowe

Typ realizowanych projektów:

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz kadr prowadzących pracę z rodziną,działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, w szczególności dotyczące realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej
(1)

- studia, w tym: I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie, kursy zawodowe, w tym: I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (2)
- organizowanie akcji i kampanii promocyjno -informacyjnych o zasięgu i charakterze regionalnym z zakresu stosowania aktywnych form integracji społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz z zakresu integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie i zagrożonych
wykluczeniem społecznie (3)
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego poziomie regionalnym (4)

- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych) powiązanych z konkretnymi działaniami wdrożeniowymi (5)

- opracowanie, koordynacja realizacji, realizacja (w zakresie przewidzianym dla Poddziałania 7.1.3 PO KL) i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie (6)

- realizacja wspólnych szkoleń dla kadr pomocy społecznej i kadr prowadzących pracę z rodziną oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie współdziałania tych instytucji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczenuiem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej (7)

Wsparcie realizowane zgodnie z "Zasadami przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013"

Typ beneficjentów (systemowy) - regionalne ośrodki polityki społecznej

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej (zgodnie z definicją określoną w słowniczku terminologicznym) realizujący działania w zakresie aktywnej integracji
 • pracownicy samorządu terytorialnego, bezpośrednio obsługujący gminne i powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej w zakresie realizacji ich zadań (np. pracownicy księgowości)
 • pracownicy publicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich oraz w zakresie typu operacji 7)
 • przedstawiciele innych służb społecznych, (np. kuratorzy sądowi, policjanci, pracownicy urzędów pracy, pedagodzy, pielęgniarki środowiskowe, asystenci rodziny) - w zakresie wspólnych szkoleń dotyczących udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej i/lub w zakresie organizacji i szkolenia wspólnych zespołów interdyscyplinarnych działających na rzecz osób wykluczonych
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla województwa, powiatu i gminy, przedsiębiorcy, media lokalne i regionalne (w zkresie typu operacji nr 5)
 • partnerzy społeczni i gospodarczy (w zakresie typów projektów nr 2, 3, 4, 5)

Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Cel Działania: Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej, obejmujące nastepujące typy realizowanych operacji:

 • wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej, tj: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1)
 • działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2)
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (3)
 •  staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4)
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5)
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6)
 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy (7)
 • wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepelnosprawne, w tym zaburzone psychicznie (8)
 • promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (9)
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegraci zawodowej i społecznej (10)
 • poradnictwo zawodowe oraz posrednictwo pracy (11)
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia (12)

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

- osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn zm.)

- otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze)

- instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 9)

- podmioty integracji społecznej, o których mowa w typie operacji 1 i 2 i ich pracownicy i wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 1, 2 i 9)

7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

Wsparcie dla utworzenia i/lub  funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:

 • Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną, zapewniających w
  ramach projektu w sposób komplementarny i łączny (1):
   -dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych
   -doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju), w tym doradztwo w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania np. w postaci pożyczek
   - szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej
   - usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej)
   - promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej
 • wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów (2):
   - wsparcie szkoleniowe i doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w spółdzielni socjalnej, w tym szkolenia zawodowe potrzebne do pracy w spółdzielni socjalnej (a)
   - przyznanie środków finansowych na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej - do wysokości 20 tys. zł na (b):

- założyciela w przypadku spółdzielni socjalnych utworzonych przez osoby fizyczne

- osobę fizyczną przystępującą do spółdzielni socjalnej

- osobę zatrudnianą w spółdzielni socjalnej zgodnie z art. 5a ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w przypadku spółdzielni utworzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych

 •  wsparcie pomostowe, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe połaczone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków (c)
   
 • działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych (3)

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

w zakresie typu operacji nr 1:

- osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umozliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej

- podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie spółdzielni socjalnej

- podmioty ekonomii społecznej

- instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej w obszarze promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa

- jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw i mediów w zakresie promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa

w zakresie typu operacji nr 2

- osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umozliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej

- osoby, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz inne osoby fizyczne, o ile są osobami niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub narazonymi na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

- podmioty, o których mowa w art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych

- spółdzielnie socjalne

w zakresie typu operacji nr 3

- spółdzielnie socjalne

- instytucje wspierające ekonomię społeczną

Działanie 7.3 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - realizacja Działania nie będzie kontynuowana po 1 stycznia 2012 r.

Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy

Cel Działania: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

Typ realizowanych projektów:

 • Programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby niepełnosprawnej, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących (1):

- poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej

- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy

- poradnictwo zawodowe

- pośrednictwo pracy

- zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy

- staże i praktyki zawodowe

- subsydiowane zatrudnienie

- skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ

- usługi społeczne przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego

- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia)

- specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej

- jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5. 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia

 • Działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową, czyli osobami niepełnosprawnymi) (2)

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty, w tym PFRON i Centralny Zarząd Służby Więziennej - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lata
 • otoczenie osób niepełnosprawnych (tylko łącznie z osobami niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze)


Odwiedzin: 4917478
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04474 5.22 MB
routeShutdown 0.00096 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00099 0.06 MB
preDispatch 0.16084 2.25 MB
postDispatch 0.22485 5.95 MB
dispatchLoopShutdown 0.35477 14.42 MB
SQL
Type Value
Executed 19 queries in: 0.028056383132935 seconds
Average query length: 0.0014766517438387 seconds
Queries per second: 677.20774662848
Longest query length: 0.0047988891601562
Longest query: SELECT `page`.`page_id` AS `id`, `page`.`parent_id` AS `pid`, `page`.`page_navi`, `page`.`page_title`, `page`.`page_url`, `page`.`language_id` FROM `page` WHERE (state = 1 AND language_id = 'pl_PL')
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
priorytet-7
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id n7jdqrbnio2bo7m17f8s72q550
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1548123807
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value