Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki

W ramach Priorytetu realizowane będą następujące Działania:

Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno-technicznym przedsiębiorstwa (1)
 • doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (2)

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy

8.1.2- Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym (1):

- szkolenia i poradnictwa zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu (a)

- poradnictwo psychologiczne (b)

- pośrednictwo pracy (c)

- staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie (d)

- subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu  u nowego pracodawcy (e)

- bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:(doradztwo oraz szkolenia, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, wsparcie pomostowe, jednorazowy dodatek relokacyjny w wys. 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia) (f)

 • szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia) (2)
 • szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa (3)
 • badania i analizy, w połączeniu z elementami wdrożeniowymi, w zakresie zmian gospodarczych w regionie, służące programowaniu działań instytucji samorządu województwa w zakresie adaptacyjności przedsiębiorstw i ich pracowników (4)

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne (1,2)
 • osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (1)
 • przedsiębiorcy (3)
 • osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) (2)
 • jednostki samorządu terytorialnego (4)

8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych

Typ realizowanych projektów:

 • inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie (1):

- organizacji pracy (a)

- form świadczenia pracy (b)

- promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych (c)

- godzenia życia zawodowego i prywatnego (d)

 • promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego (2)

Typ beneficjentów (projektodawcy) - partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki zawodowe) oraz podmioty, których treść statutu wskazuje na to, że posiadają status związku zawodowego lub związku pracodawców lub są organizacją członkowską, regionalną i branżową, wchodzącą w skład organizacji pracowników i pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • pracodawcy i pracownicy
 • organizacje pracodawców
 • związki zawodowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • instytucje rynku pracy
 • społeczność lokalna
 • organizacje pozarządowe

8.1.4 - Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekty systemowe- realizacja Poddziałania nie będzie kontynuowana po 1 stycznia 2012 r.

Działanie 8.2 - Transfer wiedzy

Cel działania: Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.

8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - projekty konkursowe

Typ realizowanych projektów:

 • staże i szkolenia praktyczne dla (1):

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych (a)

- pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni -  w przedsiębiorstwach

 • tymczasowe zatrudnienie w MMŚP wysoko wykwalifikowanego personelu (2)
 • wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach (3)
 • wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych (4)
 • stypendia naukowe  i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych (SMT) oraz zgodnych z RSI danego województwa, a także pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej (5)

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • przedsiębiorcy
 • pracownicy przedsiębiorstw
 • uczelnie
 • jednostki naukowe
 • pracownicy naukowi jednostek naukowych
 • pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni , dydaktyczni uczelni
 • doktoranci

8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji - projekty systemowe

Typ realizowanych projektów:

 • stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych (SMT) oraz zgodnych z RSI danego województwa, a także pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej (1)

Typ beneficjentów - jednostka organizacyjna samorządu województwa wskazana przez Instytucję Pośredniczącą w Planie działania.

Grupy docelowe (bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • uczelnie oraz ich pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni
 • pracownicy naukowi
 • doktoranci


Odwiedzin: 4917598
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04693 5.22 MB
routeShutdown 0.001 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00104 0.06 MB
preDispatch 0.18392 2.25 MB
postDispatch 0.25141 5.92 MB
dispatchLoopShutdown 0.38777 14.39 MB
SQL
Type Value
Executed 18 queries in: 0.025270700454712 seconds
Average query length: 0.0014039278030396 seconds
Queries per second: 712.28733972998
Longest query length: 0.0043511390686035
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
priorytet-8
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id vst18jegfpmk7g430ckv11p103
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1548126210
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value