Chcę realizować projekt
Realizuję projekt
Co możemy dofinansować?

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty

PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V: Dobre rządzenie PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

PRIORYTET VII: Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
FAQ
Archiwalna strona POKL

Regionalna Sieć Tematyczna

Sieci Tematyczne (ST) stanowią forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne a ekspertami i praktykami w dziedzinie, jakiej dotyczą projekty, jak również przedstawicielami Instytucji Pośredniczących oraz decydentami na różnych szczeblach władzy. Taka formuła umożliwi uwzględnienie różnych punktów widzenia a także znalezienie odpowiedzi na pojawiające się problemy we wdrażaniu projektów innowacyjnych (dotyczące wszystkich etapów realizacji projektu, wyników testowania, weryfikacji początkowych założeń).
Sieci Tematyczne PO KL zostały utworzone na podstawie „Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 01.04.2009) na okres realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zgodnie z rekomendacją Grupy Roboczej ds. kwestii horyzontalnych, działającej w ramach Komitetu Monitorującego PO KL, Sieci Tematyczne powoływane są na poziomie centralnym, jako Krajowe Sieci Tematyczne (KST) i na poziomie regionalnym, jako Regionalne Sieci Tematyczne (RST). Te pierwsze odpowiadają za projekty wdrażane w komponencie centralnym, drugie - w komponencie regionalnym.
Do zadań Sieci Tematycznych należy w szczególności: Opiniowanie strategii wdrażania projektów innowacyjnych, realizowanych w komponencie centralnym (KST) lub regionalnym (RST), Walidacja produktów projektów innowacyjnych realizowanych w komponencie centralnym (KST) lub regionalnym (RST), Wsparcie merytoryczne dla beneficjentów wdrażających projekty innowacyjne ze strony ekspertów oraz beneficjentów realizujących już projekty i innych, pozwalające na wymianę doświadczeń, niwelowanie pojawiających się problemów oraz uwzględnienie w testowanych rozwiązaniach rzeczywistych potrzeb głównego nurtu polityki (np. poprzez spotkania, seminaria, interaktywne fora, konsultacje on-line, wizyty studyjne itd.), Wsparcie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne PO KL (np. inicjowanie oraz organizacja wykładów otwartych i seminariów, organizacja spotkań, których celem będzie wymiana doświadczeń i opinii na temat wypracowywanych w ramach projektów innowacyjnych rozwiązań), Wypracowanie efektywnych form dialogu między beneficjentami projektów innowacyjnych a decydentami politycznymi (osobami odpowiedzialnymi za określanie kierunków głównego nurtu polityki na poziomie centralnym lub regionalnym) (np. poprzez spotkania w ramach komisji parlamentarnych, grup roboczych przy władzach samorządowych, spotkania z decydentami itp.), Zapewnienie komplementarności działań realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym oraz w poszczególnych regionach, a także przepływu wiedzy o realizacji projektów na poziomie centralnym i regionalnym (m.in. poprzez udział przedstawicieli RST w pracach KST), Współpraca pomiędzy ST działającymi w tych samych lub różnych obszarach w celu wymiany informacji i opracowywania dobrych praktyk w zakresie innowacji (gościnny udział w posiedzeniach innych ST, bieżące kontakty telefoniczne, e-mail, udział w forach dyskusyjnych, cykliczne seminaria, spotkania robocze itd.).
Szczegółowe informacje na temat działania sieci tematycznych znajdą Państwo na stronie internetowej www.kiw-pokl.org.pl

Odwiedzin: 4917406
PERFORMANCE
Router State Time Memory
routeStartup 0.04442 5.22 MB
routeShutdown 0.00089 0.06 MB
dispatchLoopStartup 0.00092 0.06 MB
preDispatch 0.15608 2.25 MB
postDispatch 0.20742 5.69 MB
dispatchLoopShutdown 0.34005 14.23 MB
SQL
Type Value
Executed 9 queries in: 0.022353172302246 seconds
Average query length: 0.0024836858113607 seconds
Queries per second: 402.62741584539
Longest query length: 0.0043809413909912
Longest query: UPDATE `mod_countdays` SET `count` = ? WHERE (ID IN ('4093'))
REQUEST PARAMS
Key Value
lang
page
projekty-iwip/rst
module
default
controller
main
action
index
SESSION
Key Value
session_id c1goue0dom6hunpn0p0i6jphk4
e4PageData
Array
(
  [lang] => pl
  [locale] => pl_PL
  [tempalte_name] => default
)
__ZF
Array
(
  [visitor] => Array
    (
      [ENT] => 1548121015
    )

)
visitor
Array
(
  [visited] => 1
)
GET
Key Value
POST
Key Value
COOKIE
Key Value